PRIVAATSUSPOLIITIKA

Veebipoe ILoveMatcha.ee omanik on OÜ Sweet Service, 14130367 ja isikuandmete vastutav töötleja, edaspidi andmetöötleja. 


Andmetöötleja on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, kodulehe ja e-posti vahendusel.

ILoveMatcha.ee omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Oma isikuandmete jagamisega annab klient andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida klient otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

Klient vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Klient on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

Andmetöötleja ei vastuta kliendi poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest kliendile või kolmandatele osapooltele.

Klientide isikuandmete töötlemine

Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, kohaletoimetamise aadress, arvelduskonto number, maksekaardi detailid)

veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine


Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente ILoveMatcha.ee tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Andmeid, mida andmetöötleja on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab andmetöötleja õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Kliendi õigused


Kliendil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

Kliendil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

Kui andmetöötleja töötleb Kliendi isikuandmeid kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

Klient saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@ilovematcha.ee

Kliendil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.


Lõppsätted


Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.ilovematcha.ee kaudu.